POEMS/POEMAS/MAMTA SAGAR/INDIA


ದಿಯೊಳಗೆ

ನದಿಯೊಳಗೆ ಆಕಾಶ – ಮೋಡ – ತಣ್ಣಗಿನ ಸೂರ್ಯ,

ನನ್ನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲೊಂದು ನದಿ.

 

ಮೇಲೆರಚಿದರೆ ಹನಿಹನಿಯಾಗಿ

ಚೆಲ್ಲುವುದು ಮೈ ಮೇಲೆ

ನದಿ – ಆಕಾಶ – ಮೋಡ – ಸೂರ್ಯ.

 

ಬೊಗಸೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ, ಕುಡಿದಂತೆ

ನದಿ – ಆಕಾಶ – ಮೋಡ – ಸೂರ್ಯರನ್ನ

 

ಅಡಕ ಯಾರು ಯಾರೊಳಗೆ?

 

 

 

A River Poem

Inside the river are the sky,

the cloud, the cold sun.

cupped in my hands the river.

If I throw up my hands,

the river spills in drops, scattering

sky, cloud, and sun all over me.

If I drink the river from my hands,

then within me are

the sun, the cloud, the sky.

Tell me, who is in whom?

 

 

Un poema río

Dentro del río están

el cielo, la nube y el sol

En el cuenco de mis manos está el río

Si alzo mis manos,

El río se derrama en gotas, dispersando

cielo, nube y sol sobre mí toda.

Si del cuenco de mis manos bebo del río;

dentro de mí entonces

el sol, la nube y el cielo.

Dime, ¿quién está dentro de quién?

 

Traducción de Nelson Roque Valdez


 

ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿತ್ತು ನದಿ

 

ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದಿತ್ತು ನದಿ

ತಿಳಿ’ ನೀರು ತಳ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ

ಝುಳು ಝುಳು’ ಅದರ ಸದ್ದು

ಚಿಮ್ಮುವ’ ಅಲೆ ‘ತಣ್ಣಗೆ’ ಗಾಳಿ.

ನದಿಗೆ ನೆರಳು ದಡದ ಮರ,

ನೀರ ಜೊತೆ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಹರಿವ

ಹೂವು, ಎಲೆ, ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು.

ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸುತ್ತ ತರಂಗಗಳು,

ನೀರಿಗಿಳಿದು

ಅಂಗಾತ

ಕೈ ಕಾಲು ಬಡಿದು

ಈಸಿದರೆ,

ಹಾಗೇ

ನೀರ ತಳಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಿದರೆ….

ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ

ಹರಿವ ನದಿಯಲ್ಲಿ

ನಾನು

ಮುಳುಗಿದರೆ ನದಿ, ಹಾಳೆಯ ತಳಕ್ಕೆ;

ನುಂಗಿ ನದಿಯ ಹಾಡು

ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ

ಖಾಲಿ!

ಏನೂ ಆಗದ ಹಾಗೆ…. ಬೆಳ್ಳಗೆ!

ನದಿಯ ನೆನಪಿಗೊಂದು

ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಸ್ಮಾರಕದ ಹಾಗೆ.

 

ನದಿಯೊಳಗೆ ನಾನು…

 

The River Flows On

The river flows on the empty page.

The water stands clear

one can see the bottom.

Julu-julu flows the river,

the waves gallop,

the breeze blows cool.

The tree on the bank

— a shade

for the river;

along with the river

flows the standstill tree

with its branches, flowers, leaves.

If I put my feet in the river,

ripples all around;

If I swim,

fall back on myself,

attempt a back stroke

then,

gradually,

from the clear waters,

I sink to the bottom.

I’m in the river that flows

on the empty page.

If the river sinks into the page,

the song of the river

gets swallowed by the page;

the page still looks empty,

as if nothing happened –

white, smooth, plain, cool, clear

like a marble monument

built in memory of the river.

I AM IN THE RIVER…

 

 

El río fluye sobre la página blanco

El río fluye sobre la página vacía

El agua está “clara”

se puede ver el fondo.

“Glu-glu” fluye el río,

las ondas “galopan”

la brisa sopla “fresca”.

El árbol en la orilla

—una sombra

para el río;

junto con el río

inmóvil fluye el árbol

con sus ramas, flores, hojas.

Si meto los pies en el río

se formarán ondas alrededor

Si nado en el río,

si me doy vuelta

e intento nadar de espaldas

entonces,

gradualmente,

desde las “aguas claras”

me hundiré hasta el fondo.

Estoy en el río que fluye

en la página en blanco.

Si el río se hunde en la sábana,

la canción del río

es tragada por la sábana;

la sábana todavía parece vacía,

como si nada hubiera pasado —

blanco, suave, liso, fresco, claro

como un monumento de mármol

construido en la memoria del río.

Traducción de Nicolás Suescún


 

ತ್ತೆ ಮಳೆ

 

ನಾನು, ಅವನು,

ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ

ಮೈಗೆ ಮೈ ಬೆಸೆದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ

ನೆನೆಯುತ್ತಾ

ಅವನ ದೇಶದ ಕಾಡುಗಳನ್ನ.

ಆಳೆತ್ತರ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲಿ

ಟೊಂಗೆ ಟೊಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ

ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೀತಿ.

ಮೆಲ್ಲಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ,

`ಅಲ್ಲೂ ಹೀಗೇ ಮಳೆ’.

 

ಅವನ ಕರಿ ಗುಂಗುರ ಸುರುಳಿ

ನನ್ನ ಹಣೆ ಮೇಲಾಡಿ,

ಪಿಸುಗುಡುತ್ತೇನೆ,

‘ಮಳೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ’

ಮಿಂಚು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ

ಜಿನುಗುತ್ತದೆ ಮೋಹ

ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಮಳೆ.

 

ನನ್ನ ಬಿಸಿಯುಸಿರು

ಅವನ ಮೈ ಮೇಲಾಡಿ

ಅವನ ನಗು ನನ್ನ ತುಟಿ ಮೇಲೆ,

ಕಾಯುತ್ತದೆ ಮಳೆ

ಹೊರಗೆ,

ನಾವು ಒಳಗೆ;

ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ…

ಮಳೆಯಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನೊಳಗೆ

ನಾನು ಮಳೆ ಅವನೊಳಗೆ

ಮಳೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ!

ಈಗ ಇಲ್ಲಿ,

ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ

ಅವನ ನೆನಪು

ಮರೆತ ಕನಸು ಮರುಕಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ

ಘಮ್ಮೆಂದು ಪ್ರೀತಿ.

 

ಅಲ್ಲಿ ಅವನೆದೆಯಲ್ಲಿ

ಹನಿಯುತ್ತದೆ ನನ್ನ ನೆನಪು!

ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಮಳೆ

ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ.

 

Rain Again

Me and him

getting wet;

in the distance between our welded bodies,

and me remembering

the dark dense woods of his country.

Tall trees,

nests of love in each bough

‘it rains like this there too’

he whispers

his black curly locks

play over my forehead

and i whisper;

‘it rains like that here too’

lightning fills the eyes

and desire rains.

My hot breath

plays over him;

his smile

plays over my lips.

The rain waits outside

as we wait, getting wet within;

he the rain within me

I the rain within him

and without.

Now

his memories pour as rain

like a forgotten dream;

returning here, the

fragrance of his love

and there,

my memory drops

in his heart.

Rain, it pours

here and there.

 

Nuevamente llueve

Yo y él

mojándonos en la distancia de nuestros cuerpos soldados

Y yo recordando

Los bosques densos y oscuros de su patria.

Grandes árboles,

Nidos de amor en cada rama

“llueve así también allá”

susurra él en mis oídos

sus negros y rizados mechones

juegan sobre mi frente

y susurro

“llueve así aquí también”

Un relámpago irradia en los ojos

Y el deseo llueve

Mi aliento caliente

juguetea sobre él

Su sonrisa juguetea sobre mis labios

La lluvia espera afuera

Mientras esperamos mojarnos dentro

Él la lluvia dentro de mí

Yo la lluvia dentro de él

Y sin

aquí

ahora

Sus recuerdos se derraman como lluvia

Como un sueño olvidado retornando

fragancia de su amor

Y allá gotas

Mi recuerdo en su corazón

La lluvia cae

Aquí y allá.

Traducción de Nelson Roque Valdez

 


 

MAMTA SAGAR is a noted Kannada poet, playwright and translator from Bengaluru, India. Her writings focus on identity politics, feminism and cultural diversities. She delves into the music innate to languages and intersects poetry performances with multimedia, multilingual and collaborative projects. She is actively involved with international projects of the Commonwealth Foundation, Literature Across Frontiers, Poets Translating Poets and Melding Voices. Her translation of Elif Shfak’s The Forty Rules of Love in Kannada is conferred with the prestigious Bhashabharathi Translation Award 2019. She was the Charles Wallace India Trust fellow for the year 2015. Her doctoral work is in Comparative Literature from University of Hyderabad. Mamta has taught at the Hyderabad Central University and Bangalore University where she has taught Comparative Literature, Translation Studies, Kannada Literature, Feminism, Postcolonial and Cultural Studies. She has curated Art/Literature festivals, facilitated poetry and translation workshops internationally. Mamta is the founder director of Kaavya Sanje Trust. She is co -curator for India of the Rucksack, at Global Poetry Patchwork , an art – poetry installation project by Antje Stehn


 

Categorías