poesía originaria

RÈ’È TSÚYAÁ Nàmbra’toò rì’yúù mbrákha inuu pátsí numuu rí nandoò rí gíñúú júbà màxkhaxiì iya ndawoò, ná tsuwan inuu àjmuù nakhùú nàxu’daà xè’ ndatàwun rí nàmbiyà’ waboo gàjmàá akwiìn jùbà’. Nàganú xùkú xkhuun, nàri’ìi xtáya, na’ni níjnií ina rí rudu nà’ñaà xkwe asndo nojndoo iya idu ràjùn rè’è. Na’ni mì’ñuu inuu rè’è tsúyaá ne’ne mbijwà ñawún rí màrakwaà tsígoo awùún xùkú xùwàá. ORQUÍDEA Se abre en los precipicios para que el aire de La Montaña despierte su miel, las agujas de sus pies inyectan el perfume que espeso llora...
  • 22 febrero, 2022
  • 0 Comentarios
Leer más
Categorías